แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ต่อสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA

Satisfaction Questionnaire of Service Recipient towards SHA Certified Establishment

search
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ
Your satisfaction in:
1. มาตรฐานสุขอนามัย (มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ )
1. Sanitation standard (provide a temperature checkpoint, a wash basin with soap, or hand sanitizer).
2. ผู้ให้บริการ/พนักงาน (มีการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือใส่หน้ากากอนามัย พร้อม Face Shield หมวกคลุมผม ถุงมือยางขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น)
2. Service provider / staff (wear a sanitary mask / cloth mask / wear a sanitary mask with a face shield, scrub cap, and rubber gloves).
3. สถานที่/อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในอาคารมีความสะอาด(เช่น พื้น ผนัง ประตู กลอน ลูกบิด ราวบันได ห้องสุขา อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำมีความสะอาด และภายในอาคารมีการระบายอากาศ การถ่ายเทอากาศที่ดี เป็นต้น )
3. Workplaces / standard equipment used in the facilities are clean (the floor, walls, doors, door locks, stair rails, restrooms, wash basins, and faucets are clean. The facilities are well-ventilated).
4. มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่มาใช้บริการ และมีมาตรการลดความแออัด เช่น การจำกัดคนเข้ารับบริการ
4. Make sure that people keep apart and a measure to reduce congestion is utilized, for example, limiting the number of service recipients.
5. มีพนักงานหรือมีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคโควิด 19
5. Staff provide knowledge, suggestions, and media to reduce the risk and prevent the spread of COVID-19.
6. ท่านยอมรับมาตรฐาน SHA ในฐานะเป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
6. You accept the SHA standard as a sanitation and safety standards certificate.
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อ Smiley Lake House
Your overall satisfaction towards the establishment Smiley Lake House
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Suggestion

ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


5

4

3

2

1
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม