แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ต่อสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA

Satisfaction Questionnaire of Service Recipient towards SHA Certified Establishment

search
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ
Your satisfaction in:
1. มาตรฐานสุขอนามัย (มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ )
1. Sanitation standard (provide a temperature checkpoint, a wash basin with soap, or hand sanitizer).
2. ผู้ให้บริการ/พนักงาน (มีการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือใส่หน้ากากอนามัย พร้อม Face Shield หมวกคลุมผม ถุงมือยางขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น)
2. Service provider / staff (wear a sanitary mask / cloth mask / wear a sanitary mask with a face shield, scrub cap, and rubber gloves).
3. สถานที่/อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในอาคารมีความสะอาด(เช่น พื้น ผนัง ประตู กลอน ลูกบิด ราวบันได ห้องสุขา อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำมีความสะอาด และภายในอาคารมีการระบายอากาศ การถ่ายเทอากาศที่ดี เป็นต้น )
3. Workplaces / standard equipment used in the facilities are clean (the floor, walls, doors, door locks, stair rails, restrooms, wash basins, and faucets are clean. The facilities are well-ventilated).
4. มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่มาใช้บริการ และมีมาตรการลดความแออัด เช่น การจำกัดคนเข้ารับบริการ
4. Make sure that people keep apart and a measure to reduce congestion is utilized, for example, limiting the number of service recipients.
5. มีพนักงานหรือมีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคโควิด 19
5. Staff provide knowledge, suggestions, and media to reduce the risk and prevent the spread of COVID-19.
6. ท่านยอมรับมาตรฐาน SHA ในฐานะเป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
6. You accept the SHA standard as a sanitation and safety standards certificate.
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อ C.J. Express Group Co.,Lt. Soi Mo Tri Branch
Your overall satisfaction towards the establishment C.J. Express Group Co.,Lt. Soi Mo Tri Branch
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Suggestion

ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


5

4

3

2

1
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม