รายละเอียด Details

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ภายใต้การบริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพัฒนาการมาจาก “หอวัฒนธรรม” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เมื่อครั้งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ของวิทยาลัยครูนครราชสีมา โดยมีว่าที่ ร.ต. ถาวร สุบงกช เป็นหัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท่านแรก ใช้ห้อง ๕๑๔ และ ๕๑๕ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งอื่น ๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนมอบให้เป็นผู้เก็บรักษา และขอซื้อเพิ่มเติมในบางส่วน โดยพัฒนาการให้เป็นนิทรรศการที่นำเสนอเนื้อหาประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท่านต่อมาได้ย้ายสำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไปอยู่ชั้นล่างของห้องประชุม ๑๐.๒๑ ของอาคาร ๑๐ แต่ยังคงใช้ห้อง ๕๑๔ และ ๕๑๕ เป็นหอวัฒนธรรมเช่นเดิม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ รองศาสตราจารย์ ดร. ทองคูณ หงส์พันธุ์ อธิการบดีในขณะนั้น ได้ย้ายสำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและหอวัฒนธรรมไปยัง ณ อาคาร ๒ ซึ่งเป็นอาคารไม้ดั้งเดิมของสถาบัน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น โดยแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ห้องสำนักงาน ๒. ห้องเอกสารทางวัฒนธรรม ๓. ห้องนิทรรศการและสาธิต แบ่งออกเป็น ห้องฝึกอบรม และห้องนาฏศิลป์ ๔. ห้องจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งออกเป็น ห้องของดีโคราช ห้องเอกลักษณ์ไทย ห้องงานอาชีพพื้นบ้าน และห้องโบราณวัตถุ

Nakhon Ratchasima City Museum under the management of the Office of Arts and Culture Nakhon Ratchasima Rajabhat University It has evolved from the “Cultural Hall” established in 1980 when the Office of Arts and Culture was also the “Art and Culture Center” of Nakhon Ratchasima Teachers College, with Acting Sub Lt. Thavorn Subongkot as the head of the cultural arts center. First, rooms 514 and 515 are used as a place to collect antiques, artifacts and other things that have been entrusted by the community as a keeper. and ask to buy some more by developing into an exhibition that presents the content of the history of Nakhon Ratchasima Province In 1985, Asst. Prof. Dr. Kiattisak Nakprasit, Head of the Arts and Cultural Center, later moved the Office of the Arts and Cultural Center to the ground floor of the meeting room 10.21 of Building 10, but still used rooms 514 and 515 as cultural hall as usual In the year 1986 Associate Professor Dr. Thongkun Hongphan, the then president The offices of the Arts and Cultural Center and the Cultural Hall were moved to Building 2, which is the original wooden building of the institute. for ease of operation because there is a more spacious area It is divided into different rooms as follows: 1. Office room 2. Cultural Document Room 3. Exhibition and demonstration rooms are divided into training rooms and dance rooms. 4. The exhibition room is divided into the room of D.Korat. Thai identity room local occupation room and antiques room

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา Korat Museum

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C0708
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 18 ตุลาคม 2564 18 October 2021
location_on นครราชสีมา Nakhon Ratchasima
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 340 ถ. สุรนารายณ์ อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 340 Suranarai Road, Building 10, Office of Arts and Culture Nakhon Ratchasima Rajabhat University Nai Mueang Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima 30000
 • call 044009009
 • print 044009009
 • public http://www.koratmuseum.com/
 • facebook พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
 • email [email protected]
 • access_time จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 15.30 น. Monday - Friday 09.00 - 15.30
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม