รายละเอียด Details

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นเป็นลำดับ โดยมีการปรับปรุงการทำงานของบุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เน้นการทำงานที่มีเป้าหมายที่ท้าทายและต้องสามารถประเมินผลได้ตามแนวคิด SMART e-Library และยังได้ปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความทันสมัยตอบสนองต่อ Live Style ของผู้ใช้ในยุค Digital อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายและได้สัมผัสจากของจริง นอกจากนี้ยังได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริการจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Office of Academic Resources and Information Technology Phibunsongkhram Rajabhat University It has been developed to progress and grow up sequentially. By improving the work of personnel in the Office of Academic Resources and Information Technology to focus on working with challenging goals and must be able to evaluate results according to the concept of SMART e-Library. and has also improved the area within the Office of Academic Resources and Information Technology to have an atmosphere that is conducive to learning It is modern and responds to the Live Style of users in the digital era, and has organized activities to encourage learning from a variety of activities and experience the real thing. In addition, an automated library system has been used to provide efficient information resource management services.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Office of Academic Resources and Information Technology Phibunsongkhram Rajabhat University

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : I0359
location_on พิษณุโลก Phitsanulok
ข้อมูลติดต่อ Contact info
  • home 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 156 Moo 5, Plai Chumphon Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province 65000 Phlai Chumphon Mueang Phitsanulok Phitsanulok 65000
  • call 0552672245
  • public https://library.psru.ac.th
  • email [email protected]
  • access_time ช่วงเปิดภาคเรียน จ – ศ เวลา 8.30 – 19.30 น. ส-อา เวลา 9.00 – 16.00 น. ช่วงปิดภาคเรียน เปิดให้บริการทุกวัน 9.00 – 16.00 น. Open semester Mon - Fri 8.30 - 19.30 Sat - Sun 9.00 - 16.00 During the semester break Open daily 9:00 a.m. - 4:00 p.m.