รายละเอียด Details

ไร่แห่งนี้ดำเนินงานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ จนประสบความสำเร็จ ทั้งทำสวนปลูกพืชผสมผสาน ทำประมง ปศุสัตว์ พร้อมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรได้อีกทางเลือกหนึ่ง

This farm operates according to the New Theory Agricultural Guidelines. until success Including gardening, growing crops, fishing, livestock, along with processing agricultural products to add value. as well as promoting learning and introducing the Sufficiency Economy Philosophy by developing learning areas in the form of New Theory Agriculture, 1 Sub-district, 1 New Theory Agricultural Group. and increase the water storage area for agriculture as well as developing water management systems with environmentally friendly systems and methods, as well as rehabilitating the agricultural sector after the spread of the COVID-19 epidemic. The goal is to be farmers who are serious and attentive and able to increase their income for agriculture as another option.

วิสาหกิจชุมชนไร่สุขใจ ณ บ้านเฮา Sukjai Na Baan Hao

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C1471
location_on ราชบุรี Ratchaburi
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 13/1 Moo. 7 Dontako Muangratchaburi Ratchaburi Province Don Tako Mueang Ratchaburi Ratchaburi 70000
 • call 0625384452
 • email [email protected]
 • access_time ทุกวัน every day
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม