รายละเอียด Details

เดอะ พซิ ซ่า คอมปะนี พซิ ซ่าอนั ดบั 1 ในใจคนไทย ถอื กาเนิดในประเทศ ไทยโดยเปิดตวั สตู่ ลาดครงั้ แรกในเดอื นมนี าคม ปี 2543 ไดส้ รา้ งความแตกต่างจากคแู่ ขง่ ในตลาดดว้ ยการ สรา้ งสรรคเ์ มนูพซิ ซ่าทม่ี คี วามหลากหลายทเ่ี น้นปรมิ าณเครอ่ื งและรสชาตทิ เ่ี ขม้ ขน้ ถูกปากคนไทย โดยใช้ วตั ถุดบิ ทส่ี ดใหมเ่ ท่านนั้ ทาให้ เดอะ พซิ ซ่า คอมปะนี ทะยานสคู่ วามสาเรจ็ ดว้ ยการเป็นผนู้ าตลาดในประเทศ ไทยตงั้ แตว่ นั แรกทเ่ี ปิดตวั นอกจากน้ี เดอะ พซิ ซ่า คอมปะนยี งั ใหบ้ รกิ ารสงั่ ซอ้ื ผา่ นทางโทรศพั ทแ์ ละบรกิ าร จดัสง่อาหารผา่นหมายเลขโทรศพัทส์ห่ีลกั "1112"ซง่ึงา่ยตอ่การจดจาและกลายเป็นสญัลกัษณ์ประจาแบรนด์ ปัจจุบนั เดอะ พซิ ซ่า คอมปะนยี งั คงเป็นหน่งึ ในแบรนดร์ า้ นอาหารทไ่ี ดร้ บั ความนิยมมากท่สี ุดในประเทศไทย ทงั้ น้ี จากความสาเรจ็ ในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ดไดเ้ ปิดตวั แบรนดเ์ ดอะ พซิ ซ่า คอมปะนีในอกี 10 ประเทศ มี จานวนสาขามากกวา่500แหง่เพอ่ืรองรบัความตอ้งการของคนรกัพซิซ่าทุกคน

The Pcisa Company Pcisa No. 1 in the hearts of Thai people, born in the country. in Thailand by opening the first market in March 2000. It has differentiated itself from its competitors in the market by creating a Manupzizza that There is a variety of spices and bitter taste that meets the taste of Thai people by using new ingredients. Panee has soared with success as a market leader in Thailand since it first closed. Purchase via telephone and delivery service via telephone number "1112" which is easy to remember and has become a brand symbol. Today, The Pizza Company is still one of the food brands. which is very popular As a result of its success in Thailand, Minor Food has launched the A Piza Company brand in 10 other countries with more than 500 outlets. Satisfies the needs of all Gapziza people.

เดอะพิซซ่าคอมปะนี สาขาวังสะพุง The Pizza company PTT Wangsaphung

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : A22091
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 27 ธันวาคม 2565 27 December 2022
location_on เลย Loei
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 566/13 หมู่ 11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 42130 566/13 moo.11 srisongkham,wangsaphung,Loei Si Songkhram Wang Saphung Loei 42130
 • call 0611629855
 • facebook The pizza company 1112 ปตท.วังสะพุง
 • email [email protected]
 • access_time 09.00-21.00 09.00-21.00
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม